Vedtægter for Holbæk Badminton Klub


Holbæk Badmintonhal og Holbæk Badminton Klub er to institutioner i klubben, med en og samme bestyrelse, til varetagelse af følgende formålsparagraf:

§ 1
Klubbens navn er Holbæk Badminton Klub.
Klubbens adresse er Holbæk Badminton Klub, Peder Billesvej 42, 4300 Holbæk.

§ 2
Klubbens formål er at fremme og udbrede kendskabet til badmintonspil og herigennem at skabe en klub, hvor badminton og socialt samvær i fællesskab skal være ramme for et rigt og meningsfyldt klubliv.
Klubben er gennem ”Badminton Sjælland” medlem af ”Badminton Danmark” og er via dette medlemskab forpligtet til at følge det regelsæt der fastsættes af disse.

§ 3
Kontingentet for aktive spillere fastsættes af generalforsamlingen for en sæson af gangen.
Opkrævningsterminerne fastsættes af bestyrelsen og meddeles medlemmerne ved indbydelse til tegning for den nye sæson.
Indmeldelse er bindende for sæsonen og udmeldelse fritager ikke for betaling for resten af sæsonen.
Såfremt det måtte være nødvendigt at fremsende rykker til medlemmer, er foreningen
berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker, dog maksimalt for 3.
Rykkergebyret kan ved simpelt flertal ændres på en ordinær generalforsamling. 2

§ 4
Medlemsforholdet vedvarer indtil det med skriftlig udmeldelse bringes til ophør, men det kan bringes til ophør, såfremt kontingentet ikke betales rettidigt.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser, for hvilke alene klubbens formue hæfter.
Bestyrelsen kan endvidere, når særlig forhold – herunder usportslig optræden – taler derfor, ekskludere et medlem. Det ekskluderede medlem kan forlange sin sag forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, der afgør spørgsmålet om eksklusionen ved skriftlig afstemning og med simpel stemmeflerhed.
Afgørelsen kan appelleres til Badminton Danmarks amatør- og ordensudvalg.

§ 5
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der alle vælges ved direkte valg og alle for en 2 årig periode.
De 6 medlemmer skal have ansvar på følgende områder:
  • et medlem vælges som formand
  • et medlem vælges som næstformand
  • et medlem vælges som økonomiansvarlig
  • et medlem vælges som sportsansvarlig
  • et medlem vælges som kommunikationsansvarlig
  • et medlem vælges som sponsoransvarlig
Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Formand, næstformand og den økonomiansvarlige kan hver for sig træffe afgørelser på bestyrelsens vegne, hvor det af tidsmæssige eller praktiske grunde ikke er muligt at afvente bestyrelsens afgørelse. Beslutninger truffet af disse forelægges senest ved næste ordinære bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan meddele prokura til den økonomiansvarlige.
Den økonomiansvarlige har blandt andet ansvar for opkrævning af kontingentet, forestå udbetalinger og føre klubbens regnskab.
Den økonomiansvarlige skal sørge for, at klubbens midler altid er indsat på klubbens bankkonto.
Revision foretages mindst 1 gang årligt af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Der vælges på generalforsamlingen 1 revisorsuppleant.

Over Badmintonhallens drift føres særskilt regnskab. Dette skal særskilt revideres af en på ordinær generalforsamling valgt statsaut. revisor og forelægges Holbæk byråd til godkendelse. Regnskabet føres i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i den mellem Holbæk Badminton Klub og Holbæk Kommune oprettede overenskomst. Det overlades til bestyrelsen at træffe beslutning om dette regnskabs førelse.
Badmintonhallens drift varetages af et af bestyrelsen nedsat haludvalg, der refererer sig til formanden, bestående af 3 medlemmer. Til den daglige ledelse kan bestyrelsen ansætte en inspektør.

§ 6
De enkelte bestyrelsesmedlemmer er ansvarlig for, at der etableres følgende stillingsbesættelser/udvalg:
Den økonomiansvarlige.
  • At der ansættes/tilknyttes en kasserer/bogholder
Den sportsansvarlige.
  • At der etableres et ungdomsudvalg, seniorudvalg, motionsudvalg og veteranudvalg.
Den sportsansvarlige udarbejder i samråd med de 4 enkelte grupper forretningsorden, herunder antallet af medlemmer i de enkelte udvalg.
Herudover fungerer den sportsansvarlige som koordinator mellem de enkelte udvalg og bestyrelsen.
Den kommunikationsansvarlig.
  • At der etableres en ”edb/web afdeling” der forestår al vedligeholdelse/opdatering af klubbens edb/web behov.
Den kommunikationsansvarlige udarbejder selv afdelingens forretningsorden, herunder antallet af medlemmer.
Den sponsoransvarlig.
  • At der etableres et sponsorudvalg.
Den sponsoransvarlige fastsætter selv udvalgets forretningsorden, herunder antallet af medlemmer.
Udvalgene/afdelingen kan bestå af medlemmer i eller uden for medlemmernes kreds.
Alle udvalg/afdelinger er underkastet bestyrelsens afgørelser.

§ 7
Øverste myndighed i klubbens anliggende er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til antal mødte medlemmer.
Vedtægtsændringer kræver tilslutning af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
Opnås sådan stemmeflerhed ikke på en generalforsamling, afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, som er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. For vedtagelse kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer herfor.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned. Indkaldelse sker med 3 ugers varsel ved opslag i badmintonhallen og ved annonce/indkaldelse i lokalt medie.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning – suppleret af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
3. Regnskaberne fremlægges til godkendelse
4. Budgetterne – herunder fastsættelse af kontingent for kommende sæson
5. Indkomne forslag
6. Valg af:
a. Formand (ulige år)
b. Næstformand (lige år)
c. Økonomiansvarlig (ulige år)
d. Sportsansvarlig (lige år)
e. Kommunikationsansvarlig (ulige år)
f. Sponsoransvarlig (lige år)
g. 2 suppleanter (hvert år)
h. 1 revisor (hvert år)
i. 1 revisorsuppleant (hvert år)
7. Eventuelt

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig motiveret krav herom.
Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 1 måned efter anmodning herom.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regelsæt som gældende for den ordinære generalforsamling.

§ 10
Stemmeret har kun aktive medlemmer over 18 år, og kun såfremt de har været medlemmer i de seneste 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
For medlemmer under 18 år udøves valgretten af medlemmets forældre/forældremyndighedens indehaver(e) i forening.
Valgbare er alle personer over 18 år uanset medlemskab.

§ 11
Skriftlig afstemning foretages, når bestyrelsen og/eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav herom.

§ 12
Bestyrelsen kan undtagelsesvis – og med rimelig varsel – suspendere spilleplanen en hvilken som helst dag til brug for konkurrencer o.l., dog ikke mere end 3 gange samme ugedag i sæsonen.

§ 13
Som udgangspunkt er alene bestyrelsen vederlagt for sit arbejde i klubben.
Vederlaget giver det enkelte bestyrelsesmedlem frit kontingent.
Et kvalificeret flertal på 5 i bestyrelsen kan beslutte, at andre end bestyrelsesmedlemmerne skal aflønnes. I så fald skal vederlaget angives som særskilt post i regnskabet, så medlemmerne har mulighed for at forholde sig dertil.

§ 14
Klubbens regnskabsår er 1. maj til 31. april.
Hallens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 15
Klubbens opløsning:
Bestemmelse herom kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i denne særlige anledning.
For at klubben kan opløses, skal mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemme herfor.
Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der vil være at afholde senest 45 dage efter den første generalforsamling, hvor klubbens eventuelle opløsning da kan besluttes med 3/4 af de fremmødte antal stemmer.
I tilfælde af klubbens opløsning skal dens eventuelle aktiver skænkes til et sportsligt formål. Dette formål bestemmes af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

§ 16
Overgangsbestemmelser:
Nærværende vedtægter træder i kraft fra og med førstkommende ordinær generalforsamling der skal afholdes i april måned 2015.
Hele bestyrelsen på 6 medlemmer, alle suppleanter og revisor vælges på denne førstkommende ordinære generalforsamling.
De bestyrelsesmedlemmer der normalt vil være at vælge i lige år, vælges denne gang alene for et år.

Godkendt og vedtaget på ordinære generalforsamlinger 29. april 2014 og på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2018.
Holbæk Badminton Klub | Peder Billesvej 42 | 4300 Holbæk | post@hbk.dk | CVR: 11061648 | Tlf: 59 43 13 55

Holbæk Badminton Klub er lavet med BadmintonPeople's CMS
Cookies